Svamis Savo kalbose dažnai mini Savo didžiausią turtą – mokinius bei studentus – ir duoda jiems labai vertingų pamokymų.

Savo kalboje 2019 m. spalio 17 d. Šri Madhusudanas Sai priminė, kad Indijos kultūroje būdinga melstis už kitų gerovę, sveikatą, dvasinį pakilimą, linkėti, kad niekas nesielvartautų. Bet, kaip sakė Svamis, dažnai nesusimąstome apie šių šventų žodžių didybę. Paprasti žmonės meldžiasi už save, šiek tiek geresni žmonės – už savo gimines ir draugus, tačiau geriausi žmonės meldžiasi už kitus. Kitų laimė jiems prilygsta jų pačių laimei, kitų gerovė – jų gerovei, kitų sveikata – jų sveikatai.

Svamio teigimu, vaikai, besimokantys Jo institucijose, turėtų priklausyti aukščiausiajai žmonių kategorijai. Tačiau ar vien tik malda galime pasiekti norimų rezultatų? „Jei sėdėsite bendrabutyje ir melsitės: „Lai ateina čapatis, lai ateina čapatis“, – čapatis neateis“, – kalbėjo Svamis. Tad svarbi ne tik intencija, bet ir veiksmas.

Šri Madhusudanas Sai paskelbė: „Tai, ką pradėjo Šri C. Šrynivasas ir Narasimha Murtis, turi tęstis amžinai. Ir kas gi tęs šį darbą? Vienintelis atsakymas yra toks: misiją tęs mūsų vaikai.“ (Šri C. Šrynivasas rūpinasi Šri Satja Sai Sandžyvani ligoninėmis, o Šri B. N. Narasimha Murtis – švietimo institucijomis.)

„Širdis turėtų vadovauti galvai, o galva – rankoms“, – kalbėjo Jis. Tad Sai švietimo institucijos skirtos tam, kad paruoštų mokinio rankas ir protą tarnystei. Daugelis šias institucijas baigusiųjų suprato, kokia nuostabi proga yra prisijungti prie Jo misijos, ir ėmė dirbti Sai ligoninėse bei mokyklose. Svamis džiaugėsi, kad paklausus, ką mokiniai veiks toliau, vienintelis jų atsakymas dabar būna toks: „Viską, ką tik Svamis pasakys.“ Tad Jo institucijos egzistuos amžinai, nes jų valdymą perims Jo vaikai, teigė Bhagavanas.

Kai prieš išvykdami atostogų mokiniai Šri Madhusudano Sai klausinėjo, ką Jam parvežti, Jis atsakė taip:

„Nenoriu gėlių, nes per kelias dienas jos nuvys. 
Nenoriu maisto, nes šiandien jis šviežias, tačiau po kelių dienų suges. 
Nevežkite Man vaisių, nes šiandien jie geri, o rytoj jau bus supuvę. 
Iš namų Man parvežkite gerą vardą, nes jis išliks amžinai.“

Iš Dieviškosios kalbos 2019 m. spalio 17 d., video>>
Šri Satja Sai Premamrutam salė, Mudenahalis