Mahašivaratri šventės kalba
(įraše nuo 3:43 min.)

Satja Sai Grama, Mudenahalis
2023 m. vasario 18 d. vakaras

Daug metų mes stebėjome daugybę dieviškų lylų. Dieviškos lylos – tai Dievo būdai sekėjų širdyse įdiegti tikėjimą ir atsidavimą. Jums šiandien labai pasisekė, nes lingamo gimimo (lingodbhavos) labai labai ilgai nebeišvysite. Todėl tiems, kurie kažkaip čia atvyko ir pastaruosius kelis metus tai matė, ir tiems, kurie šiandien buvo čia, tikrai labai pasisekė, nes daugiau šio fenomeno labai ilgai nematysite. Tą Aš jaučiu iš vidaus. Aš to nei noriu, nei nenoriu. Viskas, ką Dievas benuspręstų, turi įvykti.

Prieš keletą metų Bhagavanas pasikvietė mane ir pasakė: „Išsižiok.“ Aš išsižiojau, o tada Jis man į burną įdėjo tokį šviesos kamuolį ir paliepė: „Nuryk jį, nuryk.“ Aš nežinojau, kaip tą šviesos kamuolį nuryti – jis tiesiog švytėjo, bet paklusau Jo nurodymui ir jį nurijau. Nuo tada įvairiu metu gimė 12 lingamų. Trys yra čia, o kiti buvo padėti įvairiose pasaulio vietose. Jie ir toliau ten bus, teiks energijos ir skatins tikėjimą bei atsidavimą širdyse sekėjų, kurie lankysis tuose ašramuose ir juos matys.

Tai Dievas nusprendžia, ką daryti, kada daryti, kaip daryti, kur daryti, su kuo daryti ir kokiu būdu tai daryti. Nei aš, nei jūs nedaug ką galime dėl to padaryti, todėl mes turime visada tiesiog paklusti ir pasiduoti Dieviškajai valiai. Kai Jis sako, kad taip turi būti, – taip ir turi būti, o kai sako, kad to neturi būti, – tai to ir neturi būti. Bet mes visada turime būti pasirengę ir atsidavę tai aukščiausiai Dieviškajai valiai. Tą ir turime išmokti iš kiekvienos šventės, kurią švenčiame. Tegu per mus teka Dieviškumas, o ne „aš“ ir „mano“. Tebūnie ne mano valia, o Tavo valia. Su tokiu jausmu turime gyventi savo gyvenimą.

Kaip sakiau, kai prieš kelis metus visa tai prasidėjo, man tai buvo nepavaldu. O šiandien viduje žinau, kad tai tikriausiai paskutinis kartas, kai matote tokį dalyką. Dėl to nereikia nei liūdėti, nei džiaugtis. Tai tarsi kasdien kylanti saulė. Žiūrėdamas į tekančią saulę, Aš ją matau kaip Hiranjagarbha lingamą. Ji vėl kyla, ji kasdien gyvena dėl visų.

Tai Viešpaties Šivos naktis. Viešpats Šiva yra tam, kad darytų gera kitiems. Kai plakant vandenyną pasirodė hala hala (nuodai), niekas nesiryžo jų paimti – tik Viešpats Šiva. Kai pasirodė amrita, tada devos ir asurai dėl jos susipešė, bet kai pasirodė hala hala, visi išsilakstė. Labai daug hala halos yra ir mūsų viduje, ir išorėje, o Viešpats Šiva pasirengęs visą tą negatyvą pasiimti ir duoti amritą. Jis pasiima visus nuodus, visus sunkumus, visus skausmus ir kančias, atsiradusias dėl klaidingo tapatinimosi ir atskleidžia tikrąją mūsų tapatybę – kad esame ne kas kita, o Dievas. Taip Jis pašalina mūsų kančias.

Aš visada sakau: „Džyva seva yra Šiva seva (tarnystė žmogui – tai tarnystė Dievui).“ Vienintelis būdas suvokti Dievą – tai daryti gera. Kaip Viešpats Šiva darė gera visiems, taip ir mes darykime gera, dieną ir naktį. Tame gerume atrasime savo Dieviškumą, atrasime Dievą savyje.

Tad per šią Mahašivaratri jums dar kartą sakau: kokie bus kiti metai, kur mes būsime ir kas nutiks – niekas nežino. Tai Viešpaties valia. Tai labai didingi laikai. Visame pasaulyje vyksta milžiniški pokyčiai. Tai ypatingas laikas žmonijos istorijoje. Kiekvienas pakils. Ir ši dharmahindu dharma, Sanathana Dharma – pasklis į visus pasaulio kampelius. Žmonės pasaulyje nebeturės kito pasirinkimo – nanjah pantha ajanaja vidjate (kito kelio nėra). Jie turės eiti šiuo mūsų dharmos keliu ir taip pasiekti Dieviškumą – pasirinkimo nėra, tai turi pasiekti visi. Jūs galite rinktis – statyti namą ar nestatyti, studijuoti tą dalyką ar kitą, bet negalite rinktis nebūti Dieviški. Jūsų galutinis tikslas yra šitas, jūsų likimas yra šitas. Bet kaip greitai tai pasieksite priklauso nuo jūsų pastangų. Tad stenkimės daryti daugiau gero, būkime labiau nesavanaudžiai, visus mylėkime – tik tame rasime Dievą. Kalijugoje tai yra lengviausia: iš vienos pusės – seva, iš kitos – smarana (Dievo vardo kartojimas). Tai yra saugiausias, tikriausias ir lengviausias kelias, tai trumpiausias kelias pas Šivą.

Tegu ši Šivaratri atneša daugiau palankumo, tegu tai įkvepia kiekvieną ir visus ir tegu jūsų gyvenimas suteikia įkvėpimo daugybei kitų. Tada su ta Šiva bhava (Šivos jausmu) gyvensime visą laiką, dieną ir naktį, visada. Taip turime gyventi – toks Mano noras. Ir Aš noriu matyti, kad tai materializuojasi čia ir dabar, o ne kitoje jugoje, kitais laikais. Tai turi būti mūsų dabartis, visa tai turi įvykti dabar.

Jūsų visų pareiga – skleisti šią žinią, nešti šią idėją apie Dievą visam pasauliui. Daug gula ant jūsų, ypač jaunosios kartos, pečių. Aš visada esu šalia jūsų. Kalaja namaha – laikas yra Dievas. Ir tas laikas yra jūsų – jūs esate jauni ir pasauliui galite padaryti kur kas daugiau. Nes aplinkui yra daugybė nuodų, tad kas nors turi juos visus išgerti ir visiems išdalinti amritą. Tai yra Šivos darbas ir mes čia esame tam, kad tai padarytume. Ši Šivaratri labiau įkvėps eiti šiuo keliu. Tegu per šią Šivos meilę pagalbos sulauks dar daugiau džyvų. Tegu kiekviena džyva suvokia esanti Šiva. Ir su tuo Dievišku jausmu tebūna apkabintas ir apgaubtas visas pasaulis.

Su šiais palaiminimais ateisiu iš ryto vėl. Tęskite vakaro sadhaną. Ypač vaikai – likite budrūs. Utišthata džagrata prapja varannibodhata (Kelkitės, pabuskite ir nepasiduokite, kol tikslo nepasieksite). Būkite pabudę, nes tai svarbu. Ne tik pabudę, bet ir atsibudę – tai labai svarbu. Šią naktį jūs turite paaukoti savo miegą – tai būdas įveikti savo kūniškus troškimus. Tai būdas patikrinti, koks stiprus yra jūsų pasiryžimas ir apsisprendimas pakilti virš kūno ir proto jausmo, virš malonumo ir patogumo jausmo. Nuspręskite ir tai padarykite.

Bet viskas neturi baigtis tik tuo, kad pagiedosite bhadžanas, gausite prasado ir vėl nueisite miegoti. Tai turi tęstis ir išlaikyti mus atsibudusius (džagrata) visais laikais, visose vietose. Tegul kūnas ir protas dirba, o mes visada turime būti sutelkę dėmesį į Atmaną – tą pagrindą, ant kurio visa tai vyksta. Štai taip turime dirbti.

Telydi jus daugybė palaiminimų.