Šiuo metu jau yra išleista 

„ŠRI SATJA SAI UVAČA“ 
   1–18 tomai

Madhusudanas Naidu. „DIEVIŠKOJI ISTORIJA“ 
   1 dalis „Gyvenant su Dievu“
   2 dalis „Gyvenant dėl Dievo“

Madhusudanas Naidu. „IŠ ŠIRDIES“ 
   1 ir 2 tomai

Sadguru Šri Madhusudanas Sai. „Dvasingumas 101“ 

AUDIOKNYGOS  
   „ŠRI SATJA SAI UVAČA“ 1–3 tomai
 

Gruodžio 19 dieną – nors ir nedidukas, bet mums visiems svarbus jubiliejus.

Jau 4 metai, kai visi kartu kas vakarą 21 val. per Skaipą giedame „Samasta Loka“ ir linkime pasauliui laimės.

Mūsų grupelė per tą laiką stebuklingai išliko ir jau tapo tarptautinė!
Prisijungia Sai sekėjai iš Latvijos, Šveicarijos, net ir iš Moldavijos.

Tad dar kartą širdingai kviečiame visus – linkėkime laimės kartu!

Sadguru Šri Madhusudanas Sai, tarsi sveikindamas mus šių metinių proga ir ragindamas tai tęsti dar širdingiau, su dar didesniu pasiryžimu ir atsidavimu, pasakė:

„Kai šitaip susirenkate kartu ir sutelkę protą nesavanaudiškai meldžiatės, tos kolektyvinės maldos galia yra daug daug daug kartų didesnė, nei individualios pastangos.
Vienas saulės spindulys nedaug ką gali padaryti, bet kai daug spindulių, eidami pro linzę, sufokusuojami, jie gali uždegti popierių. Taip pat ir kai tiek daug protų susiburia kartu ir apie Dievą galvoja vienu metu, tam tikroje vietoje ir tam tikru būdu, poveikis yra daugybę kartų didesnis.“ 
(2019 m. gruodžio 7 d. kalba, video  1:45-2:32 >>

Tad keiskime pasaulį keisdamiesi patys.
Linkėkime pasauliui laimės patys tapdami laimingesni.
Kad galėtume iš visos širdies palinkėti – tebūna pasaulis toks laimingas, kokie laimingi būname mes, linkėdami jam laimės!

Tebūna laimingi visi, ateinantys į šį pasaulį!
Tebūna laimingi visi, jame gyvenantys!
Tebūna laimingi visi, iš jo iškeliaujantys!
Tebūna laimingi visi, esantys visur ir visada! 

Tegu laimės Linkėjimo diena būna kiekviena mūsų diena.
Plačiau apie Laimės linkėjimo dieną >> 

Skype grupė: Samasta Lokah Group

Laikas: 21 val.

Norintys prisijungti rašykite: Saigita111 (Sigita Beržinienė)

Praleiskime dieną su Sai!
Plačiau >> Diena su Sai


Auštant Aukso amžiui širdingai kviečiame visus
bendrai maldai ir dvasinei praktikai skaipe.
Kartu linkėkime pasauliui laimės ir sveikatos.

Kartokime mantrą 
Samasta lokah sukino bhavantu
(Tegul visos būtybės visuose pasauliuose
būna laimingos)
ar kurią kitą maldą iš širdies,
linkėdami sveikatos sergantiems 
ir stiprybės juos gydantiems bei slaugantiems.

Tegu pasaulis Svamio Rankose sveiksta greičiau!Praleiskime kiekvieną dieną su Sai!
 

 

Giedokime kartu 

21:00 – 21:45 Skaipo grupė *
Samasta Lokah Group

Gajatri (x3) 
Sai Gajatri (x3) 
Trajambakam (x3) 
Samasta lokah (x108)
Om Namah Šivaja (x108)
Om Durge Durge Rakšney Namaha (x54)
„Aš esu Dievas. Viskas yra Dievas“ (x108)
Meditacija (5 min)
Asato Ma

Visą parą Sai radijas 
Sanathana Vani

*Norintys prisijungti prie grupės, rašykite Skaipe Sigitai: Saigita111 

 

Mantrų tekstai ir įrašai

 

Gajatri >>

om
bhur bhuva suvaha
tat savitur varenjam
bhargo devasja dhymahi

dhijo jo nah pračodajat

Om
Žemė, atmosfera, dangus,
Tą dieviškąją šviesą mes visi garbiname,
Tavo dieviškąją šlovę apmąstome,
Prašome, ateik ir apšviesk mūsų intelektą.


Sai Gajatri >>

om
saiyšvaraja vidmahe
satja devaja dhymahi
tanna sarvah pračodajat 

Om
Mes pažįstame Šri Satją Sai kaip įsikūnijusį Aukščiausiąjį Dievą.
Mes medituojame šį Tiesos Dievą.
Tegul Visagalis Dievas veda mus į Išsilaisvinimą.


Trajambakam >>

om
trajambakaṃ jadžamahe
sugandhim puštivardhanam
urvarukam iva bandhanan
mritjor mukšija mamritat

Om
Mes garbiname Šivą, triakį Viešpatį, visų pojūčių ir savybių valdovą, maitinantį ir auginantį visas būtybes.
Teišvaduoja Jis mus iš mirties vergijos
ir tesuteikia mums nemirtingumą.


Om Namah Šivaja >>

om namah šivaja 

Om, šlovinu Viešpatį Šivą.


Samasta Loka >>

samasta lokah sukhino bhavantu 

Tebūna pasauliai ir žmonės laimingi.
(Tegul visos būtybės visuose pasauliuose būna laimingos.)


Asato Ma
 >>

asatho ma sat gamaja
tamaso ma džiotir gamaja
mritjor ma amritam gamaja

om šanti šanti šantihi

Iš netiesos vesk mane į Tiesą,
Iš tamsos vesk mane į Šviesą,
Iš mirties vesk mane į Nemirtingumą.

Om Ramybė, Ramybė, Ramybė

 

Kitos mantros

Brahmarpanam >>

brahmarpanam brahma havir
brahmagnau brahmana hutam
brahmaiva tena gantavjam
brahmakarma samadhina

aham vaišvanaro bhūtva
praninam dehamašritah
pranapana samajuktah
pačamjannam čaturvidham

Aukojimas skirtas Dievui, Dievas yra auka,
Dievas yra ugnis, aukojantysis yra Dievas.
Vien tik tasai pasiekia Dievą,
kuris visuose savo veiksmuose pasinėręs į Dievą.

Aš esu Vaišvanara, visa persmelkianti kosminė energija,
esanti visų gyvų būtybių kūnuose.
Vieninga su jų įkvėpimais ir iškvėpimais,
Aš suvirškinu keturių „rūšių“ maistą.


Vibhučio mantra
 >>

paramam pavitram Baba vibhutim
paramam vičitram lyla vibhutim
paramarta ištarta mokša pradanam
Baba vibhutim idam ašrajami

Sai Baba vibhutim idam ašrajami

Aukščiausia Jėga – Babos vibhutis,
Stebuklinga Galia – šventas vibhutis.
Mes pažinsim Tave, Dieviška Ramybe,
Babos vibhutis dovanos Amžinybę. 

Sai Babos vibhutis dovanos Amžinybę.

 


Plačiau:
Laimės linkėkime kartu
Laimės linkėjimo diena

Visus labai kviečiame į Sai chorą.

„Muzika padeda jums susijungti su Dievu, kaip ir atliekant sevą ar kartojant Dievo vardus. Visa tai yra įvairūs keliai, vedantys link Dievo. Muzika yra ypač trumpas kelias, tad jei gerai dainuojate ir padedate kitiems susijungti su Dievu, tai yra puiki tarnystė. Dainuokite gražiai, dainuokite daugiau dainų.“
– Šri Satja Sai Baba

 

Bhagavanas Šri Satja Sai Baba atsiliepė į Lietuvos Sai sekėjų maldas atvykti ir palaiminti šalį ir jos žmones. Pirmasis Dieviškasis vizitas Lietuvoje vyko 2017 m. rugpjūčio 29–30 dienomis. Jį organizavo viešoji įstaiga „Sai Prema“.

Bukletas >>>

Satsango vaizdo įrašas >>>

 

Pirmasis Dieviškasis vizitas Lietuvoje įvyko 2017 m. rugpjūčio 29–30 d. 
Viešasis satsangas vyko „Vaidilos“ teatre Vilniuje rugpjūčio 30 d.