Bhagavanas Šri Satja Sai Baba atsiliepė į Lietuvos Sai sekėjų maldas atvykti ir palaiminti šalį ir jos žmones. Pirmasis Dieviškasis vizitas Lietuvoje vyko 2017 m. rugpjūčio 29–30 dienomis. Jį organizavo viešoji įstaiga „Sai Prema“.

Bukletas >>>

Satsango vaizdo įrašas >>>

Svamio palyda į Vilnių atskrido antradienio rytą, 2017 m. rugpjūčio 29 d., po Dieviškojo vizito Maskvoje. Laukdami oro uoste sekėjai giedojo mantras, kurios laukimo salę pripildė šventų vibracijų. Brangūs svečiai buvo pasitikti pagal lietuviškas tradicijas – su duona ir druska; ir su didžiule meile.

Satja Sai Baba apsistojo Vilniaus senamiestyje Katerinos Volkovos bute. Viešpats, kaip Pats sakė, tuos namus ir žmones pasirinko neatsitiktinai – Jis norėjo atsidėkoti šios šeimos moterims už pagalbą žmonėms sunkiais karo metais, už atsidavimą Dievui.

Pirmasis Svamio ir Jo palydos susitikimas su vizito Lietuvoje organizatoriais ir kitų šalių atstovais vyko tą patį vakarą viešbutyje „Artis“. Į satsangą susirinko apie 60 žmonių. Moterys buvo pasipuošusios auksaspalviais sariais, Dieviškajam vizitui specialiai parvežtais iš Indijos.

Į satsango salę Svamį atlydėjo Vedų giedotojų grupė iš Ukrainos. Smuiku griežė žymus smuikininkas iš Lenkijos Marcinas Krulis (Marcin Król). Lietuviškas giesmes, darniai pritariant susirinkusiesiems, giedojo Ričardas Kairaitis ir Lietuvos Sai sekėjų choro vadovė, džiazo dainininkė Reda Striškaitė.

Įžanginį sveikinimo žodį vizito organizatorių vardu tarė Katerina. Po jos kalbėjo Ravi Nataradžanas, (Ravi Natarajan), Šri C. Šrynivasas (C. Sreenivas) ir Šri B. N. Narasimha Murtis (B. N. Narasimha Murthy). Svamis paprašė, kad savo poemą perskaitytų Mantas Daniel Blaževičius. Paskui sekė visų nekantriai laukta Dieviškoji kalba.

Susirinkusiems sekėjams buvo nepaprastai sunku išsiskirti su Mylimu Svamiu. Tai jausdamas, Viešpats kalbą baigė žodžiais: „Kartais svarbu išeiti, kad galėtumėte mėgautis grįžimu. Taigi skirstykimės, kad galėtume džiaugtis vėl sugrįžę ir vėl susitikę.“

Kitą dieną, trečiadienio rytą, svečiai grožėjosi Vilniaus senamiesčiu, apsilankė Arkikatedroje bazilikoje ir stačiatikių Šv. Dvasios cerkvėje.

Viešasis satsangas vyko rugpjūčio 30 d. popietę pačiame Vilniaus centre esančiame „Vaidilos“ teatre. Tą vietą Svamis pasirinko neatsitiktinai – prieš 27 metus pirmieji Sai sekėjų susitikimai Lietuvoje vyko tuo pačiu adresu įsikūrusioje „Žaliosios Lietuvos“ redakcijoje.

Į Dieviškąjį susitikimą susirinko per 300 žmonių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Lenkijos, Ukrainos, Latvijos, Rusijos, Kazachstano, Prancūzijos, Italijos ir Danijos.

Belaukiant brangių svečių, išpuoštoje teatro salėje skambėjo Vedos, buvo giedamos bhadžanos, kartojamos mantros „Samasta Loka Sukino Bhavantu“, „Tebūna pasauliai ir žmonės laimingi“. Į jų skambesį darniai įsiliejo ir smuiko garsai. Marcinas Krulis griežė „Ave Marija“ ir kitus dvasią pakylėjančius kūrinius.

Paskui buvo parodytas videofilmas „Sūkšma Satja Sai. Misija tęsiasi...“ apie Sai Babą, Jo mokymą ir besitęsiančią humanitarinę veiklą.

Įėjimas į teatrą buvo šventiškai papuoštas pagal lietuviškus papročius – žaliais berželiais ir raudonų šermukšnių vainiku. Čia Svamį ir garbingus svečius pasitiko lietuviškų sutartinių ir sanskritiškų Vedų giedotojai. Kai Viešpats atėjo pas laukiančius sekėjus, visus užliejo Dieviškos meilės ir džiaugsmo banga.

Renginio kultūrinė programa prasidėjo tradiciniu lietuvišku pasveikinimo šokiu „Kepurinė“. Po to dainavo sekėjų choras, vadovaujamas Redos Striškaitės. Dainos liejosi iš visų mylinčių širdžių ir iki ašarų sujaudino ne tik susirinkusius salėje, bet ir Svamio palydą. Svamis paprašė sekėjų padainuoti dar. Ir tada salę užliejo nuostabūs mūla mantros garsai – kaip tik šią mantrą sekėjai giedojo ir Vilniaus oro uoste pasitikdami brangius svečius.

Vėliau kalbėjo Ravi Nataradžanas, Šri C.Šrynivasas ir Šri B. N. Narasimha Murtis. Po jų Svamis pasakė Savo Dieviškąją kalbą, visų širdis pripildydamas išminties, meilės ir palaimos. Baigdamas kalbą Viešpats priminė: „Kiekviena diena turi būti vienybėje su Dievu, kiekviena diena turi būti šokių ir muzikos šventė, kiekviena diena turi būti džiaugsminga“ ir paprašė vėl pagiedoti „laimingąją dainą“, kurios žodžiai dar ilgai skambėjo visų širdyse – „laiminga mano širdis, laiminga mano siela...“

Po Arati visiems satsango dalyviams buvo išdalytas prasadas ir visi vaišinosi gardžiais pietumis.

Vakare prie Katerinos namų, kuriuose gyveno Svamis, sekėjai rinkosi išlydėti Dieviškosios palydos į oro uostą. Griežiant smuikui, skambant „Aleliuja“, dėkingomis širdimis sekėjai atsisveikino su mylimu Svamiu ir Jo nuostabiais žmonėmis.

Šio Dieviškojo vizito Lietuvoje metu Šri Satjos Sai Babos Meilė ir Malonė, Jo dovanoti stebuklai ir dėkingumu švytinčios akys tik dar labiau patvirtino – Dieviškoji Misija tęsiasi! Esame be galo palaiminti, galėdami būti tos Misijos dalimi. Nors šis pirmasis Dieviškasis vizitas Lietuvoje ir baigėsi, tačiau jis amžiams išliks mūsų atmintyje.

Atviromis širdimis nekantriai laukiame mūsų mylimo Svamio vėl atvykstant į Lietuvą!