Auštant Aukso amžiui širdingai kviečiame visus
bendrai maldai ir dvasinei praktikai skaipe.
Kartu linkėkime pasauliui laimės ir sveikatos.

Kartokime mantrą 
Samasta lokah sukino bhavantu
(Tegul visos būtybės visuose pasauliuose
būna laimingos)
ar kurią kitą maldą iš širdies,
linkėdami sveikatos sergantiems 
ir stiprybės juos gydantiems bei slaugantiems.

Tegu pasaulis Svamio Rankose sveiksta greičiau!Praleiskime kiekvieną dieną su Sai!
 

 

Giedokime kartu 

21:00 – 21:45 Skaipo grupė *
Samasta Lokah Group

Gajatri (x3) 
Sai Gajatri (x3) 
Trajambakam (x3) 
Samasta lokah (x108)
Om Namah Šivaja (x108)
Om Durge Durge Rakšney Namaha (x54)
„Aš esu Dievas. Viskas yra Dievas“ (x108)
Meditacija (5 min)
Asato Ma

Visą parą Sai radijas 
Sanathana Vani

*Norintys prisijungti prie grupės, rašykite Skaipe Sigitai: Saigita111 

 

Mantrų tekstai ir įrašai

 

Gajatri >>

om
bhur bhuva suvaha
tat savitur varenjam
bhargo devasja dhymahi

dhijo jo nah pračodajat

Om
Žemė, atmosfera, dangus,
Tą dieviškąją šviesą mes visi garbiname,
Tavo dieviškąją šlovę apmąstome,
Prašome, ateik ir apšviesk mūsų intelektą.


Sai Gajatri >>

om
saiyšvaraja vidmahe
satja devaja dhymahi
tanna sarvah pračodajat 

Om
Mes pažįstame Šri Satją Sai kaip įsikūnijusį Aukščiausiąjį Dievą.
Mes medituojame šį Tiesos Dievą.
Tegul Visagalis Dievas veda mus į Išsilaisvinimą.


Trajambakam >>

om
trajambakaṃ jadžamahe
sugandhim puštivardhanam
urvarukam iva bandhanan
mritjor mukšija mamritat

Om
Mes garbiname Šivą, triakį Viešpatį, visų pojūčių ir savybių valdovą, maitinantį ir auginantį visas būtybes.
Teišvaduoja Jis mus iš mirties vergijos
ir tesuteikia mums nemirtingumą.


Om Namah Šivaja >>

om namah šivaja 

Om, šlovinu Viešpatį Šivą.


Samasta Loka >>

samasta lokah sukhino bhavantu 

Tebūna pasauliai ir žmonės laimingi.
(Tegul visos būtybės visuose pasauliuose būna laimingos.)


Asato Ma
 >>

asatho ma sat gamaja
tamaso ma džiotir gamaja
mritjor ma amritam gamaja

om šanti šanti šantihi

Iš netiesos vesk mane į Tiesą,
Iš tamsos vesk mane į Šviesą,
Iš mirties vesk mane į Nemirtingumą.

Om Ramybė, Ramybė, Ramybė

 

Kitos mantros

Brahmarpanam >>

brahmarpanam brahma havir
brahmagnau brahmana hutam
brahmaiva tena gantavjam
brahmakarma samadhina

aham vaišvanaro bhūtva
praninam dehamašritah
pranapana samajuktah
pačamjannam čaturvidham

Aukojimas skirtas Dievui, Dievas yra auka,
Dievas yra ugnis, aukojantysis yra Dievas.
Vien tik tasai pasiekia Dievą,
kuris visuose savo veiksmuose pasinėręs į Dievą.

Aš esu Vaišvanara, visa persmelkianti kosminė energija,
esanti visų gyvų būtybių kūnuose.
Vieninga su jų įkvėpimais ir iškvėpimais,
Aš suvirškinu keturių „rūšių“ maistą.


Vibhučio mantra
 >>

paramam pavitram Baba vibhutim
paramam vičitram lyla vibhutim
paramarta ištarta mokša pradanam
Baba vibhutim idam ašrajami

Sai Baba vibhutim idam ašrajami

Aukščiausia Jėga – Babos vibhutis,
Stebuklinga Galia – šventas vibhutis.
Mes pažinsim Tave, Dieviška Ramybe,
Babos vibhutis dovanos Amžinybę. 

Sai Babos vibhutis dovanos Amžinybę.

 


Plačiau:
Laimės linkėkime kartu
Laimės linkėjimo diena