Laikas: 2018 m. liepos 17-27 d.
Vieta: Krnjak (Karlovac apygarda), šalia Zagrebo, Kroatija.

Svetainė: http://vedaunion.org/events/army/

Registracija >>

Tiesioginės transliacijos ir įrašai >>

Dėl sevos kreiptis į Mario: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Baigiant pačią pirmąją Ati Rudra Maha Jadžną Prašanti Nilajame, vykusią 2006 m. rugpjūčio 9 - 19 d.,
Šri Satja Sai Baba kalbėjo:

„At­ei­ty­je ši Ati Rud­ra Ma­ha Jadžna bus at­lie­ka­ma įvai­rio­se vie­to­se. Ši jadž­na yra kiek­vie­no rei­ka­las. Ji ne­ap­ri­bo­ta vie­na ša­li­mi, vie­na re­li­gi­ja ar vie­na kas­ta. Ji at­lie­ka­ma vi­so pa­sau­lio ge­ro­vei. Jei at­li­ki­nė­si­te šią jadž­ną, grei­tai žmo­nės vi­sa­me pa­sau­ly­je su­si­vie­nys.“ 

Pradedant šią jadžną, Svamis kalbėjo:

Ati Rud­ra apei­gas su­da­ro dau­gy­bė Na­ma­ka ir Ča­ma­ka man­trų. Jos pa­lai­ko žmo­gaus gy­ve­ni­mą. Iš kur ki­lo ši ga­lia? Na­ma­ka ir Ča­ma­ka man­tros yra pa­im­tos iš Krišna Jadžur Ve­dos. Tai yra vis­ką ap­iman­ti Ve­da, iš ku­rios ki­lo ki­tos Ve­dos, Šast­ros (šven­traš­čiai), It­i­ha­sos (se­no­vės le­gen­dos) ir Pu­ra­nos. De­ja, dėl men­kos jų glo­bos Ve­dos šian­dien pra­ra­do sa­vo iš­skir­ti­nę pa­dė­tį. Re­ta žmo­nių, ku­rie ima­si rim­tai stu­di­juo­ti Ve­das ir re­gu­lia­riai gie­da jų man­tras. Nuo­la­ti­nis Ve­dų stu­di­ja­vi­mas ir Ve­dų nu­ro­dy­mų tai­ky­mas prak­ti­ko­je žmo­nėms su­tei­kia vi­so­kiau­sių tur­tų. Es­mi­niai žmo­gaus gy­ve­ni­mą ir jo li­ki­mą val­dan­tys prin­ci­pai yra Ve­do­se. Ve­dos yra Die­vo do­va­na, skir­ta vi­sos žmo­ni­jos ge­ro­vei. Ve­dos iš vis neskir­sto žmonių pagal re­li­gi­ją, kas­tą, tau­ty­bę ir t. t. Ve­dų man­tras ga­li gie­do­ti vi­si iki vie­no." (Ta­da Sva­mis pa­kvie­tė du už­sie­nie­čius vai­ki­nus, be­si­mo­kan­čius Pra­šan­ti Ni­la­ja­me, ir pa­pra­šė jų pa­gie­do­ti Šri Suk­tam).

„Sva­mis no­ri, kad Ve­dos pa­plis­tų kiek­vie­no­je ša­ly­je ir kad kiek­vie­nas žmo­gus, ne­pri­klau­so­mai nuo jo re­li­gi­jos, kas­tos, tau­ty­bės ir t. t., mo­ky­tų­si Ve­dų ir jas gie­do­tų. [...]

Mes sten­gia­mės iš­mo­ky­ti Ve­dų vi­sus žmo­nes. Ve­dos pa­ša­li­na bet ko­kį liū­de­sį. Da­bar at­lie­ka­ma jadžna ski­ria­si nuo ki­tų ri­tu­a­lų, to­kių kaip Put­ra Ka­mešti jaga ar As­va­med­ha jaga. Ji skir­ta vi­sos žmo­ni­jos ge­ro­vei. Ke­le­tas lai­min­gų­jų mo­ko­si Ve­dų ir jas pro­pa­guo­ja. Bet de­ja, dau­ge­lis žmo­nių ne­si­sten­gia mo­ky­ti Ve­dų, nors jas ir stu­di­ja­vo. Šian­dien vi­si Šri Sat­jos Sai Švie­ti­mo ins­ti­tu­ci­jų mo­ki­niai ir stu­den­tai mo­ko­mi Ve­dų. Prieš mo­kan­tis Ve­dų, rei­kia įgy­ti Ve­dų kal­bos – sans­krito – ži­nių.

Ne­ga­li­ma ne­pai­sy­ti Ve­dų. Ve­do­se yra vi­sos kū­ri­ni­jos pa­slap­tis. Ve­dos nu­sta­to žmo­gaus gy­ve­ni­mo tiks­lą ir pa­skir­tį. Ve­do­se yra vis­kas apie vi­sa­tos kū­ri­mą, pa­lai­ky­mą ir grio­vi­mą. Žmo­gaus gy­ve­ni­mo pa­ko­pos (ašra­ma) – vien­gun­gio (brah­ma­ča­rja), šei­mos žmo­gaus (gri­hast­ha), at­si­sky­rė­lio (va­nap­rast­ha) ir iš­si­ža­dė­ju­sio­jo (sa­nj­a­sa) ­­– yra ki­lu­sios iš Ve­dų.

Ve­dų šlo­vę žmo­nės ga­li su­vok­ti da­bar. Kur tik ei­tu­mė­te, net ir kai­muo­se ra­si­te mo­te­ris, kurios taip pat gie­da Ve­dų man­tras. Vy­rų ir mo­te­rų kū­nų struk­tū­ra ski­ria­si, bet var­gu ar yra ko­kių nors skir­tu­mų mo­kan­tis Ve­dų. Ve­dos yra la­bai šven­tos. Ypač svar­bi yra At­i Rud­ra da­lis. „Rud­ram“ pa­pras­tai su­pran­ta­ma kaip Vieš­pa­ties Iš­va­ros si­no­ni­mas. Iš tik­rų­jų tai yra vi­sų Vedų­ – Rig, Jadžur, Sa­ma ir At­har­va­na ­­– es­mė. Ki­tas svar­bus Rud­ram po­žy­mis yra dvie­jų da­lių – Na­ma­ka ir Ča­ma­ka – vie­ny­bė (ekat­va). Na­ma­ka pa­brė­žia ne­pri­si­ri­ši­mo as­pek­tą, o tuo tar­pu Ča­ma­ka ak­cen­tuo­ja troš­ki­mą. Bet abie­jų as­pek­tų es­mė yra vie­na. Ko rei­kia at­si­sa­ky­ti ir ko rei­kia trokš­ti? Reikia at­si­sa­ky­ti blo­gio, o trokš­ti gė­rio. Svar­būs yra abu. Na­ma­ka ak­cen­tuo­ja ne­pri­si­ri­ši­mą (vi­rak­ti), o Ča­ma­ka kal­ba apie vie­no ar ki­to dalyko troš­ki­mus."

„Ši jadžna at­lie­ka­ma pa­sau­lio ge­ro­vei. Tai la­bai svar­bus šio au­ko­ji­mo as­pek­tas. Ati Rud­ra Ma­ha Jadžna sau­go ir puo­se­lė­ja žmo­nių die­viš­ką­ją pri­gim­tį, tuo pat me­tu at­mes­da­ma ir sil­pnin­da­ma de­mo­niš­kas sa­vy­bes. To­kiu bū­du ji pri­si­de­da prie žmo­ni­jos ge­ro­vės. Šios jadžnos ga­li im­tis kiek­vie­nas, su­in­te­re­suo­tas žmo­ni­jos ge­ro­ve.

Mei­lės įsi­kū­ni­ji­mai! Ati Rud­ra Ma­ha Jadžna au­ko­ji­mas yra di­dis, pats šven­čiau­sias ir la­bai veiks­min­gas. Žmo­nių, ku­rie at­liks šį au­ko­ji­mą, gy­ve­ni­mai bus pa­šven­tin­ti."  

Iš Satjos Sai Babos kalbos 2006.08.09 Prašanti Nilajame