„Medžiai ima tik vandenį, tačiau atsidėkodami jie duoda tiek daug! Iš sveikų medžių gauname pranavaju (deguonį), pavėsį, vaisius, žiedus, lapus ir dar daugiau. Paukščiai būriuojasi ten, kur gausu žalumos, nes medžiai yra jų ašraja (prieglobstis). Paukščių čirenimo kupinoje aplinkoje atsiskleidžia gamtos grožis. Gyvenant tokioje aplinkoje žmogaus sveikata ypač pagerėja.
Jei norime klestinčios ateities, mums reikia vešlios augmenijos. Žmogus priklauso ne tik nuo kitų žmonių, bet ir nuo medžių, paukščių, motinos Žemės, vandens, ugnies… Gamta ir yra graži tuo, kad viskas joje yra tarpusavyje susiję.
Turime gerbti mus supančią aplinką ir naudotis ja rūpestingai. Privalome nieko nešvaistyti.“

– Sadguru Šri Madhusudanas Sai

Mažai anglies dioksido (CO2) į aplinką išmetančioms technologijoms kasmet tobulėjant ir pingant, pasaulyje suklestėjo alternatyvios energetikos sektorius. Ypač didelę pažangą per pastaruosius tris dešimtmečius padarė saulės ir vėjo jėgainės, todėl šiandien fotoelektriniai elementai kainuoja 100 kartų pigiau nei 20 a. 8-ojo dešimtmečio viduryje. Atsižvelgdamas į nepaprastą kainų sumažėjimą ir norėdamas padėti žmonijai puoselėti gamtą, Bhagavanas Šri Satja Sai Baba 2014 m. įsteigė „Lotus Renewables“ kompaniją. Ji yra atsakinga už Svamio aplinkosaugos misiją ir nepailstamai darbuojasi, kad visi Svamio akademiniai miesteliai būtų aplinkai draugiški ir veiktų pagal tvarios plėtros principus.

Bhagavanas dažnai sako, kad nors ne kiekviena šalis turi gausius tokių gamtos išteklių kaip anglis, nafta ir dujos rezervus, bet kiekviena šalis turi vienodas galimybes pasitelkti natūralius energijos šaltinius, tokius kaip saulė, vanduo ir vėjas. Žmonija privalo atskleisti šių šaltinių potencialą ir išmintingai pasinaudoti jų teikiama energija, kad patenkintų savo poreikius. Perėjimas nuo iškastinio kuro naudojimo prie atsinaujinančios energetikos yra Svamio Vidjut (elektros) misija – ketvirtoji „V“ po Vidjos (švietimo), Vaidjos (sveikatos priežiūros) ir Vari (geriamojo vandens). Bhagavanas be galo didžiuojasi, kad puikiu šio virsmo pavyzdžiu pamažu tampa Jo įsteigti akademiniai miesteliai, nes rūpestis aplinka visada yra viena kertinių vertybių, kurias Jis nuolat akcentuoja sekėjams.

Lankydamasis užsienio šalyse Svamis vietinius sekėjus irgi skatina tausoti gamtą bei jos išteklius. Per 2017-ųjų vizitą Kroatijoje Jis patarė ašramą suprojektuoti taip, kad būtų padaryta kuo mažesnė žala gamtai, o projektui vadovauti pavedė aplinkosaugos ir energetikos ekspertui.

Žaliosios iniciatyvos susilaukė ypatingos sėkmės Mudenahalio, Mandjos ir Kalaburagio akademiniuose miesteliuose. Šiame straipsnyje išsamiau apžvelgsime tai, kaip Svamis diegia žaliąsias inovacijas Savo akademiniuose miesteliuose, ligoninėse bei šventyklose, kaip skatina mokinių aplinkosauginį sąmoningumą ir pagerbia tuos, kurie daug prisidėjo kuriant žalesnę, tvaresnę, aplinkai draugiškesnę planetą.

Svamis deda dideles pastangas siekdamas užtikrinti, kad Jo akademinių miestelių aplinka būtų saugi ir sukurta vadovaujantis aplinkosaugos principais, taip prisidėdamas prie Jungtinių Tautų 2030 m. darbotvarkės 7-ojo Darnaus vystymosi tikslo – „Prieinamos ir švarios energijos“. Laikantis šių principų akademiniuose miesteliuose vyksta tokios veiklos:

  • Diegiamas energetiškai efektyvus apšvietimas ir įranga;
  • Pasodinta daugiau nei 50 000 sodinukų;
  • Statomi gerai vėdinami „žalieji“ pastatai;
  • Tinkamai šalinamos ir rūšiuojamos atliekos;
  • Tvarkomos nuotekos, įrengiami nuotekų valymo įrenginiai;
  • Renkamas lietaus vanduo;
  • Gręžiniai nuolat papildomi vandeniu.

Saulės jėgainės

2014 m. lapkritį Mudenahalio akademiniame miestelyje buvo įrengta 50 KW saulės jėgainė. 2015 m. papildomų 100 KW jėgaine buvo aprūpintas šio miestelio vidurinės mokyklos pastatas. 2016 m. daugumos Satjos Sai Gramos pastatų stogai buvo panaudoti saulės energijos gamybai. Iš viso iki 2018 m. liepos 4 d. buvo įdiegta ir sinchronizuota 450 KW elektros energijos. Visi saulės jėgainėse naudojami kabeliai yra dvigubai izoliuoti ir sertifikuoti pagal Tarptautinės elektrotechnikos komisijos standartus.

 

Įprastą dieną Mudenahalio akademinis miestelis vidutiniškai sunaudoja 70 % saulės jėgainės sugeneruotos energijos, o jos perteklius nukreipiamas į aplinkinių vietovių elektros sistemą. Miesteliui plečiantis kasdien didėja ir energijos suvartojimas, tad planuojama, jog ateityje jėgainė generuos dar 30 % daugiau energijos, kad būtų pasiruošta miestelio plėtrai. Šių projektų imtasi siekiant sumažinti akademinio miestelio išlaidas elektros energijai.

Be to, saulės kolektorių įrengimas ant akademinio miestelio pastatų stogų yra naudingas ne tik mažinant išlaidas už elektros energiją, bet ir į aplinką išmetamo anglies dvideginio kiekį: iki šiol CO2 emisija sumažinta 152 tonomis, o su 450 KW pajėgumu kiekvienais metais bus galima išvengti 455 tonų CO2 emisijos – tai prilygsta 12 000 medžių pasodinimui.

Panašiai ir Mandjos akademiniame miestelyje buvo įrengta 93,33 KW galingumo saulės jėgainė, kuri per metus leidžia sumažinti CO2 emisiją 140 tonų. Jėgainė pradėjo veikti 2018 m. kovo 2 d. ir visiškai patenkina akademinio miestelio energetinius poreikius, tad miestelio sąskaita už elektrą – 0 rupijų.

130 KW saulės jėgainė netrukus bus sumontuota ant Gulbargos akademinio miestelio stogo ir CO2 išmetimas į atmosferą per metus sumažės 195 tonomis. Planuojama, kad netolimoje ateityje miestelio kasmetinė elektros sąskaita taip pat sieks 0 rupijų.

Saulės jėgaines įrengiant ant mokyklos stogų, jie padengiami specialiais moduliais, kurie vėsina po jais esantį aukštą – tai leidžia dar labiau sumažinti išlaidas oro kondicionavimo sistemoms karštame Indijos klimate.

Skaičiuojama, kad iki šiol dėl įdiegtų saulės jėgainių Svamio akademiniams miesteliams pavyko sutaupyti 350 000 JAV dolerių.

Aplinkosauginio sąmoningumo skatinimas

Šios inovacijos padeda skleisti Svamio aplinkosauginės atsakomybės misiją, kuria siekiama sukurti žalesnį ir geresnį pasaulį. Svarbus šios misijos aspektas yra Svamio institucijų mokinių aplinkosauginio sąmoningumo skatinimas, taip prisidedant prie holistinio visapusiškos asmenybės ugdymo ir užtikrinant, kad Svamio vaikai bus ne tik sumanūs tokių sričių kaip matematika, fizika ar biologija žinovai, bet ir mokės sodininkauti, tvarkyti aplinką, prižiūrėti gyvūnus ir pasirūpinti gamta. „Visa tai turėtų būti jų išsilavinimo dalis, kad palikę institucijas ir patekę į bet kokią situaciją jie sugebėtų su viskuo susidoroti“, – sako Svamis.

Video>>Švariosios ir žaliosios mokinių iniciatyvos
(Šri Satja Sai Vidjakendra, Mudenahalis)

Svamio institucijose mokiniai skatinami sąmoningai pažvelgti į gamtos išteklių svarbą ir išmokti gyventi darniai bei tvariai. Jaunoji karta yra mokoma taupyti ir saugoti Žemės išteklius, kurie dėl spartaus eikvojimo ir piktnaudžiavimo greitai senka. Sveika aplinka sudaro stabilios ir produktyvios visuomenės pagrindą, todėl tik tvariai gyvendami užtikrinsime dabarties ir ateities kartų gerovę. Svamis pabrėžia, kad kaip atsakingi piliečiai turėtume gyventi tausodami aplinką ir imtis nors mažų gyvenimo būdo pokyčių, kreipdami dėmesį į tai, kaip apsiperkame, valgome, keliaujame ir t. t., ir tokiu būdu išsaugotume gamtos mums siųstas dovanas.

Sai alumnų pagalba

Didelę Šri Satjos Sai švietimo institucijų sėkmės ir tvarios plėtros istorijos dalį sudaro šių institucijų alumnai. Baigę mokslus jie ne tik padeda buvusioms mokykloms finansiškai, bet ir prisideda savo įgūdžiais, žiniomis ir parama, atnešdami į akademinius miestelius gerąją verslo ir nevyriausybinių organizacijų patirtį. Alumnai padeda savo institucijoms žiniomis, įgūdžiais ir išmintimi tokiose srityse kaip ekologinis tvarumas, žaliosios iniciatyvos, vandens saugojimas, įgūdžių ugdymas ir asmenybės raida. Jie taip pat aktyviai įsitraukia į jaunesnių mokinių konsultavimą ir mentoriavimą.

Video>> Žaliosios Sai alumnų iniciatyvos

Pavyzdžiui, viena alumnų vykdoma iniciatyva yra skirta puoselėti visą akademinį miestelį apimančią aplinkos tausojimo kultūrą. Didelę jos dalį apima gamtos saugojimas. Visus mokslo metus alumnai kartu su mokiniais akademiniuose miesteliuose sodina medžius, siekdami padidinti žaliųjų erdvių plotą. Taip pat stengiasi sukurti ir įtvirtinti gerąsias vandens tausojimo praktikas. Daugelis Svamio akademinių miestelių yra sausringose vietovėse, tad šios iniciatyvos padėjo miesteliams tapti savarankiškais ir ekonomiškai nepriklausomais vandens vartotojais. Sai alumnų asociacija pasirūpino, kad Gulbargos, Hasano ir Mandjos akademiniuose miesteliuose būtų pripildomi vandens gręžiniai ir įrengti vandens rezervuarai.

Norėdamas užtikrinti šių programų tęstinumą, Svamis kiekviename akademiniame miestelyje steigia eko-klubus, į kuriuos įstoję vaikai mokosi saugoti gamtą, tampa savo grupių ar bendruomenių lyderiais ir užtikrina darnų Svamio programų įgyvendinimą bei plėtrą.

Akademiniai miesteliai, kuriuose buvo pasodintos plantacijos ir įsteigti ūkiai, tapo visiškai savarankiški ir savo kasdienėms reikmėms daržovių užsiaugina pakankamai. Daugumoje miestelių kultivuojama ir sodininkystė.

Svamio puoselėjama senovinė Indijos gurukulos švietimo sistema, kurios kulminacija – Šri Satjos Sai Žmogaus tobulinimo universitetas Kalaburagyje, taip pat siekia aukštumų akademiniuose aplinkosaugos ir tvaraus išteklių panaudojimo tyrimuose.

Institucija stengiasi prisidėti prie planetos ir jos žmonių gerovės, tad siekdama šio tikslo atlieka tyrimus ne tik tokiose srityse kaip fiziniai mokslai bei medicina, bet ir tvari žemdirbystė, atsinaujinanti energetika ir pan. Inovacijos, išradimai ir jų pritaikymas gamtosaugai – tai svarbios šio Universiteto veiklos kryptys.

Šri Satja Sai Sandžyvani ligoninė

Žaliosios inovacijos rado savo kelią ir į Svamio sveikatos apsaugos institucijas. 2019 m. Indijos tarptautinė statybų kompanija „Larsen & Toubro“ ir Faridabado Rotary klubas „Aastha“ susivienijo, siekdami Šri Satja Sai Sandžyvani ligoninę paversti „žaliąja“. Organizacijų dovanoti augalai ne tik papuošė Sandžyvani centrą Palvale, bet ir prisideda mažinant temperatūrą bei ligoninės į atmosferą išmetamo anglies dioksido pėdsaką. Ligoninę supanti didžiulė nimbamedžių plantacija taip pat turėtų sumažinti infekcijų skaičių, nes šis medis turi antibakterinių ir priešuždegiminių savybių, o tai svarbu bet kuriai ligoninei. Vietiniai žmonės su džiaugsmu stebėjo, kaip ligoninėje gydomų vaikų šeimos nariai, Sandžyvani darbuotojai ir „L&T“ bei Rotary klubo nariai kibo į darbą, kad medžių sodinimo iniciatyvą Sandžyvani centre Palvale paverstų realybe.

 

Šri Satja Sai Premamrutam salė

Svamis taip pat pasirūpino, kad sekėjai Mudenahalio ašrame galėtų gyventi, maitintis ir užsiimti dvasinėmis praktikomis nebijodami, kad jų naudojama infrastruktūra kenkia aplinkai. Visas ašramo išplanavimas ir pastatų architektūra buvo sukurti atsižvelgiant į poveikį aplinkai. Šiems darbams koordinuoti Svamis buvo paskyręs specialų aplinkos ir energijos ekspertą. Didžiausias ašramo statinys – Šri Satja Sai Premamrutam salė – taip pat suprojektuota pagal aplinkosaugos principus. Visas pastatas yra draugiškas aplinkai ir turi pasyvaus vėsinimo sistemą, kuri nereikalauja brangių oro kondicionavimo įrenginių, o tinkama temperatūra pasiekiama dėl optimalaus projekto bei natūralių išteklių naudojimo, perteklinę šilumą išleidžiant atgal į žemę ir salę supantį orą. Tai sumažina salės elektros energijos išlaidas ir į atmosferą išmetamo CO2 kiekį. Planuojama, kad netrukus šios didingos salės energijos poreikius visiškai patenkins saulės energija.

Šri Satjos Sai apdovanojimas už žmogaus tobulumą

Reikia paminėti ir 2016 m. Svamio įsteigtą Šri Satjos Sai apdovanojimą už žmogaus tobulumą, kuriuo kasmet per Bhagavano Gimtadienį pagerbiami visuomenei ypač nusipelnę žmonės, visą gyvenimą ėję tarnystės ir pasiaukojimo keliu, siekdami padėti žmonijai. Kasmet apdovanojimas teikiamas mokslininkams, dvasiniams mokytojams, vizionieriams, verslo ir nevyriausybinių organizacijų lyderiams 7 srityse: švietimo, sveikatos, aplinkosaugos, moterų ir vaikų gerovės, religijų vienybės, muzikos bei vaizduojamosios dailės ir sporto. Apdovanojimu ypač siekiama pagerbti mažiau žinomus žmones ir atkreipti dėmesį į jų indėlį bei transformuojančią gerumo ir nesavanaudiškumo galią. Ypač didelis dėmesys skiriamas geradariams iš besivystančių regionų, įskaitant Indiją, Pietų ir Pietryčių Aziją, Artimuosius Rytus, Afriką ir Pietų Ameriką. Kiekvienais metais speciali žiuri, sudaryta iš nusipelniusių Indijos visuomenės veikėjų ir kultūros žmonių, išrenka kandidatus, kad pagerbtų tuos, kurie nepailsdami darbuojasi, siekdami žmogaus tobulumo idealų.

2018 m. apdovanojimą aplinkosaugos srityje laimėjo laukinės gyvūnijos biologijos ir rūšių išsaugojimo srityje dirbanti Purnima Devi Barman, žinoma dėl savo pastangų išsaugoti didįjį indinį marabu gandrą. Mokslininkė sakė, kad apdovanojimas jai yra didžiulė garbė, ir skyrė jį savo gimtosios Asamo valstijos žmonėms.

2019 m. tokį apdovanojimą laimėjo Vilma Rodrigues, kurios įkurta nevyriausybinė organizacija „Saahas Zero Waste“ dirba tvaraus atliekų tvarkymo ir rūšiavimo srityje, padėdama mažinti plastiko ir technologinę taršą bei užtikrinti, kad mūsų sąvartynuose atsidurtų vis mažiau šiukšlių.

Indijos viceprezidentas M. Venkaja Naidu Svamio įsteigtą apdovanojimą pavadino itin kilnia iniciatyva, skirta pagerbti tuos, kurie visame pasaulyje deda milžiniškas pastangas, kad išspręstų didžiausias žmonijos problemas. „Sveikinu apdovanojimo gavėjus už jų išskirtinį indėlį į visuomenės gerovę. Esu patenkintas, kad jūsų organizacija, įkvėpta Šri Satjos Sai Babos nemirtingo mokymo, ėmėsi tarnystės projektų švietimo, sveikatos apsaugos ir mitybos srityse“, – kalbėjo ponas Venkaja Naidu 2018 m. per 93-iąjį Satjos Sai Babos gimtadienį vykusią Sai apdovanojimų įteikimo ceremoniją.

 

Pranešimai Indijos žiniasklaidoje >>

The Times of India. „Yout will drive India of the future“ – Vice President Naidu, 2018.11.24
The Economic Times. Sri Sathya Sai Award for Human Excellence honours unsung heroes heralding change in society, 2019.11.27

O ką galime mes?

Nors tokios problemos kaip tirpstantys ledynai, kaistantis klimatas, oro tarša, lietaus stygius ir jūros lygio kilimas gali atrodyti tolimos ir nesusijusios su mūsų gyvenimu, tačiau tai, ką perkame ir vartojame, ką išmetame, bei mūsų santykis su aplinka gali tiesiogiai paveikti planetą. Dvasiniai mokytojai, religiniai šventraščiai ir vietinės kultūros nuo neatmenamų laikų mus moko ir primena, kad aplinka turime rūpintis su meile ir atjauta. Tad ką kiekvienas iš mūsų galime padaryti, kad mūsų aplinka taptų gražesnė, švaresnė ir mažiau užteršta?

Pagrindinė žalos gamtai šiuolaikiniame pasaulyje priežastis yra ta, kad žmogus nori patenkinti savo neribotus poreikius. Gerėjant gyvenimo sąlygoms, atsirandant naujoms galimybėms, plečiantis komercinei ir vartojimo kultūrai, žmogus ima vis daugiau norėti, vartoti, švaistyti, eikvoti ir teršti. Tačiau tikra laimė ir dvasinis augimas ateina tik tada, kai žmogus išsilaisvina iš beribio troškimo turėti kuo daugiau ir ima vartoti saikingai.

„Lubos troškimams“

Devintajame dešimtmetyje Bhagavanas dažnai pabrėždavo „lubų troškimams“ (Ceiling on desires) praktiką ir ragindavo sekėjus suvaldyti savo norus, kad tausotų ribotus planetos išteklius ir apsisaugotų nuo neregėto vargo, kuris gali ištikti godumo ir geidulių apimtą žmogų. Ši praktika gali padėti sustabdyti besaikį gamtos išteklių eikvojimą ir paskatinti nešvaistyti maisto, pinigų, laiko ir energijos, nes sutaupytus išteklius galime panaudoti tarnystei kitiems. Svamio disciplina gali mums padėti įvertinti savo mintis ir veiksmus bei tai, kaip veikiame gamtą. Pritaikę ją išmoksime su pagarba ir nuolankumu žiūrėti į gamtos išteklius, tokius kaip oras, vanduo, žemė ir pan., ir naudosime juos saikingai. Žengimas dvasiniu keliu yra tikriausias, geriausias ir ilgaamžiškiausias būdas ne tik siekiant apsaugoti nepaliestą Žemės grožį, bet ir išspręsti visas 21 amžiaus problemas.

Satja Sai Baba laikosi Savo žodžio, tad sekėjams net supaprastino garbinimo ir aukojimo tradicijas. Daugelis garbindami Bhagavaną nori paaukoti Jam gėlių, vaisių, smilkalų, papuošalų ar saldainių, tačiau tai Jo netenkina. Jis sako, kad tikroji gėlė, kurią turėtume paaukoti Dievui, – tai tyros mūsų širdies gėlė. Gėlė iš sodo po kelių dienų nubluks, praras aromatą ir nuvys, nuskintas vaisius supus. Tačiau aukos, kurios suteikia Dievui džiaugsmo, niekada nepraranda aromato ir nenuvysta. Tikrosios aukos – tai mūsų geri darbai, tyros širdys, Dievo išsiilgusios džiaugsmo ašaros ir nesavanaudiška tarnyste pašventintas kūnas. Jei tai paaukojame, Jis būna patenkintas.

Kaip sako Svamis: „Galite atnešti kiek tik norite ir kokių tik norite įvairiausių gėlių. Aš jų nepriimsiu ir nebūsiu patenkintas. Tačiau su džiaugsmu priimsiu tyrą jūsų širdies gėlę ir suteiksiu jums meilę ir ramybę.“

Geriausias „lubų troškimams“ pavyzdys yra Pats Svamis. Jis visuomet praktikuoja tai, ko prašo ir iš kitų. Septintajame dešimtmetyje gyvendamas Brindavane Jis valgydavo maistą, patiektą ant lapų, ir ilgą laiką neleido įsigyti metalinių lėkščių. Tomis dienomis oras neretai būdavo vėsus, ypač rytais, tačiau Jo namuose ant grindų nebuvo nė vieno kilimo ir Jis neleido jų nupirkti, nepriimdavo ir net tada, jei kas nors siūlydavosi juos padovanoti. Nuo 1950 iki 1993 m. Jis gyveno Prašanti Nilajamo mandire, 3 m2 nesiekiančiame kambarėlyje, kuriame nebuvo jokių kitų baldų – tik stalas ir lova. Svamį artimoje aplinkoje stebėję žmonės šį sąrašą galėtų tikrai dar papildyti.

5 patarimai

Štai 5 praktiniai patarimai, kaip galime sumažinti savo troškimus ir prisidėti išsaugant planetą ateities kartoms.

Maistas
Vienas iš būdų reikšmingai sumažinti savo CO2 pėdsaką yra aplinkai draugiškas ir etiškas maistas.

Rinkitės vietinių gamintojų užaugintą maistą.
Atsisakykite mėsiškos mitybos bei, jei įmanoma, pieno produktų.
Pirkite tik tiek, kiek suvartojate, o likučius kompostuokite.

Plastikas
Išmesti plastiko gaminiai gamtoje liks šimtams metų.

Visuomet su savimi turėkite medžiaginį maišelį ir nešiokitės daugkartinę gertuvę,
o jei užsisakote maisto išsinešti, turėkite termosą.

Energija
Kiekvienas galite sutaupyti elektros energijos išjungdami prietaisus, kai jų nenaudojate.

Jei turite galimybę, rinkitės atsinaujinančius energijos šaltinius, tokius kaip saulės energija.

Vanduo
Nesinaudokite dušu ilgiau nei 5 minutes.

Vandens stiklines pripilkite tik iki pusės, kad neišgerto vandens nereiktų išpilti.
Skalbimo mašiną įjunkite tik tada, kai ji jau pilna, ir rinkitės energiją taupantį režimą.

Transportas
Keliones automobiliu pakeiskite kelionėmis viešuoju transportu, važiavimu dviračiu ar ėjimu pėsčiomis.

Atsisakykite nebūtinų kelionių lėktuvu.

Pradžiuginkime Svamį – ateities kartoms palikime planetą švarią ir žalią!

Šaltiniai

Video:

Clean & Green Initiative by Students of Sri Sathya Sai Vidya Kendra, Muddenahalli, 2018.06.22
https://www.youtube.com/watch?v=momymiprxDc

Green Initiatives by Alumni, 2016.08.16
https://www.facebook.com/SriSathyaSaiVrindaOfficial/videos/512411668954367/ 

Informacija Sai svetainėse:

Sri Sathya Sai Loka Seva group of institutions, Annual report 2017
http://www.pbmt.org/sites/all/themes/theme985/images/ANNUAL-REPORT-2017.pdf

Sri Sathya Sai Loka Seva group of institutions, Annual report 2018
http://www.pbmt.org/sites/all/themes/theme985/images/ANNUAL-REPORT-2018.pdf 

Sustainability
http://pbmt.org/Sustainability   

Sustainable development
https://www.owos.org/sustainable-development 

Sri Sathya Sai Loka Seva Gurukulam. Modern day Gurukula
https://srisathyasailokasevagurukulam.org/modern-day-gurukula/#WorldClassInfrastructure

Sri Sathya Sai Vrinda. Divine discourse 24.02.2020 summary
https://saivrinda.org/discourse-summaries/swamis-education-system-is-going-to-change-in-what-direction-divine-discourse-summary-february-24-2020 

Pranešimai Indijos žiniasklaidoje:

The Times of India. Yout will drive India of the future‘ Vice President Naidu, 2018.11.24
https://timesofindia.indiatimes.com/india/youth-will-drive-india-of-the-future-vice-president-naidu/articleshow/66779701.cms 

The Economic Times. Sri Sathya Sai Award for Human Excellence honours unsung heroes heralding change in society, 2019.11.27
https://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/sri-sathya-sai-award-for-human-excellence-honours-unsung-heroes-heralding-change-in-society/articleshow/72252135.cms?from=mdr 

Žinutės Feisbuke:

Installation and commissioning of 450 KWP solar power plant, July 04, 2018 – Muddenahalli
https://www.facebook.com/SriSathyaSaiVrindaOfficial/posts/854430344752496 

Making green campuses, 2021.07.07
https://www.facebook.com/groups/931007483679331/permalink/4102817433164971/ 

Tree plantation drive, 2019.08.17
https://www.facebook.com/SriSathyaSaiVrindaOfficial/posts/1116035571925304 

The recipient of Sri Sathya Sai Awards for Human Excellence 2018 – Environment, 2018.11.27 https://www.facebook.com/SriSathyaSaiVrindaOfficial/posts/949271265268403  

Inauguration of Sri Sathya Sai Premamrutham, 2015.11.19
https://www.facebook.com/SriSathyaSaiVrindaOfficial/photos/a.332157700313099/425189757676559 

World Nature Conservation Day, 2021.07.28
https://www.facebook.com/SriSathyaSaiVrindaOfficial/posts/1676589052536617