Menu

De oprichting van de Sri Sathya Sai Anandam Stichting Nederland is voortgekomen uit de leringen en projecten van de grote Indiase leermeester Sri Sathya Sai Baba die zijn leven heeft gewijd aan het over de hele wereld verspreiden van de boodschap van de eenheid van alle godsdiensten en het belang van het vestigen en verspreiden van de menselijke waarden (met name Waarheid, Rechtschapenheid, Vrede, Liefde en Geweldloosheid) en daarnaast in meer praktische zin het helpen van de medemens door het oprichten van gratis toegankelijke scholen en universiteiten – waar naast kennisoverdracht veel nadruk wordt gelegd op leven volgens menselijke waarden, dienstbaarheid aan de medemens – , het stichten van ziekenhuizen met gratis verzorging en het tot stand brengen van grote drinkwaterprojecten in India. Dit alles vanuit de gehele wereld gefinancierd zonder enige vorm van fondsenwerving. Bekend zijn zijn uitspraken “Love All, Serve all” en “Help Ever, Hurt Never”

Uitgaande van de leringen van Sri Sathya Sai Baba heeft de Sri Sathya Sai Anandam Stichting Nederland de volgende doelstelling

Het vestigen van Waarheid, Rechtschapenheid, Vrede, Liefde en Geweldloosheid
Het uitdragen en in praktijk brengen van deze vijf waarden
Het verspreiden van de waarheid van de eenheid van alle religies en levensbeschouwingen


Gebaseerd op deze doelstelling verrichten wij de volgende activiteiten:

  • Het regelmatig, minstens één keer per maand, organiseren van spirituele en sociaal-culturele bijeenkomsten met activiteiten zoals lezingen, workshops, meditaties en muzikale uitvoeringen.
  • Minstens één keer per jaar een spiritueel weekend organiseren met diverse activiteiten voor de deelnemers, zoals lezingen, workshops, meditaties en muzikale uitvoeringen.
  • Het regelmatig openstellen, in stand houden en uitbreiden van een openbare spirituele religieuze bibliotheek met vooral literatuur van diverse religies en levensbeschouwingen en over menselijke waarden.
  • Het regelmatig uitvoeren van onbaatzuchtige humanitaire dienstverlening voor hulpbehoevende mensen, zoals het verstrekken van gewenste levensmiddelen.
  • Alle genoemde activiteiten worden door vrijwilligers uitgevoerd en zijn vooral bedoeld ter bevordering van de spirituele ontwikkeling van mensen waarbij iedereen welkom is om deel te nemen, ongeacht afkomst, ras, religie of levensbeschouwing.